GIT

应用开发流程 软件项目开发 软件项目开发流程需求分析 ---> 概要设计 ---> 项目计划 ---> 详细设计 ---> 编码测试  ---> 项目测试 ---> 调试修改 ---> 项目发布 ---> 后期维护 需求分析: 确定用户的真...

发布 0 条评论